ระบุหมายเลขบัตรประชาชน เพื่อตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ